O projektu

DaHar partnerstvo predstavlja partnerstvo između malih i srednjih gradova sa lukama i gradova od međunarodnog značaja lociranih na Dunavu. Ekonomski razvoj ovih gradova i njihovo učešće u ekonomskim tokovima, mogu biti poboljšani optimalnim razvojem luka u okvirima jačanja transporta roba na Dunavu u transnacionalnom kontekstu. U tom smislu, DaHar partneri žele da iskoriste logističke i multimodalne razvojne kapacitete svojih luka i lučkih područija, odnosno da međusobno usaglašeno razvijaju svoje luke. Na ovaj način, mali i srednji gradovi i luke će pronaći svoje mesto u ravoju vodnog transporta roba, što rezultuje specifikacijom i diversifikacijom njihovih logističkih i multimodalnih uloga u logističkoj mreži dunavskih gradova i luka.

Glavne aktivnosti na projektu obuhvataju:

  • Pažljivu analizu multimodalnog razvoja transporta roba
  • Intezivnu razmenu podataka i rezultata svih partnera u formulisanju razvojnih potencijala pojedinačnih luka
  • Sintezu sakupljenog znanja sa učešćem zainteresovanih strana
  • Stvaranje integralne strategije za funkcionalnu specijalizaciju luka u logističkom lancu
  • Razvijanje konkretnih akcionih planova za pojedinačne luke na osnovu zajedničke strategije

Ova strategija ce biti podržana od strane proaktivnog procesa stvaranja koncenzusa da se obezbedi odgovarajuća primena  sugestija od strane zainteresovanih strana u dobijanju projektnih rezultata.

U lučkim gradovima DaHar će rezultirati poboljšanjem kapaciteta, i takođe poboljšanjem politike vezane za logistički i multimodalni razvoj luke. On daje značajan doprinos funkcionalnoj specijalizaciji luka malih i srednjih gradova u transportnom logističkom lancu, time popunjavajući prazninu između  funkcije i uloge ovih gradova i onih velikih multimodalnih čvorišta.

Projekat određuje pet tematskih grupa:

  1. Logistička infrastruktura luka i lučkih operativnih modela

Danas mali broj luka iz Jugoistočne Evrope može da ispuni međunarodne standarde, glavni uzrok toga su zastareli objekti, nedostatak odgovarajuće infrastukture, nedovoljno razvijene i neefikasne logističke mreže, neiskorišćena upotreba zastarelih lučkih objekata. Sa ovakvim uslovima konkurentnost gradova samo opada. DaHar projekat nudi rešenje. Strategijska prva tematska grupa se bavi razvojem logističke infrastrukture luka i lučkih operativnih modela. Kao rezultat toga lučki gradovi mogu se podići na novi Evrposki nivo. Uz pomoć projekta DaHar, ne razvijaju se samo luke, nego i ekonomija i kvalitet života.

Važni parteri u grupi: Opština Dunaújváros, Ennshafen OÖ GmbH, Opština Vidin, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. , Grad Vukovar

  1. Jačanje transportnih veza između vodnih puteva i drumskog i železničkog transporta

Iako je rečni prevoz roba realna alternativa za drumski i železnički saobraćaj, to ne znači da će on nadjačati druge vidove transporta. Naprotiv, on će ih samo dopuniti, zbog čega je saradnja sa preduzećima koja se bave vodnim trasportom može biti izuzetno korisna. Projekat stvara strategiju, čija implemetacija će rezultovati modernom, internacionalnom mrežom vodnih puteva, tako da je jačanje saobraćajnih veza sa drumskim i železničkim saobraćajem od velikog značaja.

Važni parteri u grupi: National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Opština Galati, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., Public Ports Plc., Opština Silistra, Opština Giurgiu

  1. Integracija luka malih i srednjih gradova u razvoj kontejnerskih i RO-RO linijskih usluga na Dunavu

Treća tematska grupa se odnosi na integraciju luka malih i srednjih gradova u razvoj kontejnerskih i i RO-RO linijskih usluga na Dunavu. Osim poboljšanja lučkih gradova projekat integriše gradove u cilju razvijanja Roll on/Roll off linijskih usluga.

Važni partneri u grupi: Maritime Danube Ports Administration, Ennshafen OÖ GmbH, Opština Vidin, via Donau, Grad Vukovar

  1. RIS u vezi sa upravljanjem trasporta roba

Rečni Informacioni Servisi (River Information Services RIS) su savremeni sistemi upravljanja saobraćajem koji unapređuju prenos podataka između vode i obale, i omogućavaju trenutnu razmenu podataka. Okvirna direktiva EU obezbeđuje minimalne uslove koji treba da omoguće prekograničnu kompatibilnost nacionalnih sistema. Uz pomoć projekta DaHar u budućnosti svaki partner će biti u mogućnosti da koristi aktuelnu tehnologiju u oblasti vodnog transporta.

Važni partneri u grupi:  Opština Dunaújváros, National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Luka Novi Sad, via Donau

  1. Navigacija i zastita životne sredine

Aktivnosti koje projekat DaHar sprovodi su koherente sa ekološkim ciljevima EU. Na osnovu svog cilja da se radi na unapređenju unutrašnjih vodnih puteva, projekat DaHar daje značajan doprinos jednom od ključnih izazova, odnosno održivom transportu, kao deo strategije održivog razvoja EU. Projekat DaHar je sa svojim partnerima posvećen održivosti životne sredine, što se ogleda u strukturi tematskog rada. Tu je i problem navigacije i ekološki aspekt logističkog razvoja luke.

Važni parteri u grupi: Opština Dunaújváros, Public Ports Plc., Opština Silistra