Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je súčasťou nového cieľa 3 Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007 – 2013. Všeobecným cieľom nadnárodnej spolupráce je podporovať vyvážený územný rozvoj a územnú integráciu v oblasti spolupráce.

Ciele programu Juhovýchodná Európa budú dosahované prostredníctvom nasledovných prioritných osí: Inovácie, Dostupnosť, Životné prostredie a Udržateľný rozvoj miest v súlade s Lisabonským a Göteborským procesom, a takisto tento program prispieva k integračným procesom nečlenských štátov EÚ.

Ako povedala Danuta Hubner, komisárka EÚ pre regionálnu politiku, „Program juhovýchodná Európa má mimoriadny význam pre celú Európu“ (...) „V tejto časti Európy existujú problémy, ktoré nemožno nájsť nikde inde na našom kontinente a o to dôležitejšia je možnosť efektívnej spolupráce v tomto medzinárodnom programe.“

Spojme sa pre spoločnú budúcnosť je heslo vybraté šestnástimi zúčastnenými krajinami pre spustenie prác v programovom období 2007-2013.

Dňa 20. decembra 2007 schválila Európska komisia medzinárodný program spolupráce "Juhovýchodná Európa" na obdobie 2007-2013. Program Juhovýchodná Európa je medzinárodný program, ktorý združuje najväčší počet zúčastnených krajín: celkovo 16. Osem z nich sú členské štáty EÚ, šesť kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny a 2 krajiny sa zúčastňujú európskej susedskej politiky, ide o veľmi komplexný program, ktorý predstavuje výzvy, ako je napríklad zabezpečenie fungujúcich mechanizmov pre zmluvných partnerov, ktorí dostanú finančné prostriedky z rôznych nástrojov : ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja), IPA (nástroj predvstupovej pomoci) a potenciálne ENPI (Európsky nástroj susedstva a partnerstva).

Ako Danuta Hubner, komisárka EÚ pre regionálnu politiku poznamenala na začiatku programu:. "Juhovýchodná Európa poskytuje politický rozmer medzinárodnej spolupráce, ktorá je v Európe unikátna. U všetkých kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na členstvo v Európskej únie musí byť silná morálna povinnosť, aby sa spolupráca napredovala, aby sa budovali väzby medzi inštitúciami a organizáciami a vytvárali projekty a výsledky, ktoré budú predstavovať skutočný prínos pre všetkých ľudí v regióne. Týmto spôsobom  sa Program Juhovýchodná Európa sa stáva mostom k Európskej únii, prepojením na politiku súdržnosti EÚ a nástrojom pre šírenie osvedčených postupov v kandidátskych krajinách. "

http://www.southeast-europe.net

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm