Popis projektu

Partnerstvo v rámci projektu DaHar reprezentuje malé a stredne veľké dunajské mestá s prístavmi a mestami medzinárodného významu. Ekonomický rozvoj a účasť v ekonomickom obehu týchto miest sa môže zvýšiť prostredníctvom optimálneho rozvoja prístavov v rámci vnútrozemskej lodnej prepravy na Dunaji v nadnárodnom kontexte. Za týmto účelom chcú partneri v projekte DaHar využiť logistické a multimodálne kapacity svojich prístavov a prístavných oblastí a rozvíjať ich harmonizovaným spôsobom. Týmto spôsobom nájdu malé a stredne veľké mestá svoje miesto v rozvoji vnútrozemskej lodnej prepravy, čo vyústi do špecifikácie a diverzifikácie ich logistických a multimodálnych funkcií v rámci logistickej siete miest a prístavov na Dunaji.

Hlavné aktivity v rámci projektu:

  • Dôkladná analýza multimodálnej lodnej prepravy
  • Intenzívna výmena skúseností medzi partnermi projektu pri tvorbe rozvojových potenciálov jednotlivých prístavov
  • Syntéza naakumulovaných znalostí s účasťou zainteresovaných strán Vypracovanie integrovanej stratégie pre funkčnú špecializáciu prístavov v logistickom reťazci
  • Rozvoj konkrétnych akčných plánov pre jednotlivé prístavy na základe spoločnej stratégie

Toto vytváranie stratégie bude podporené (pro)aktívnym  procesom budovania zhody s cieľom zabezpečiť primerané množstvo príspevkov od všetkých zainteresovaných strán pri spracovávaní výsledkov projektu.

Realizácia projektu DaHar v prístavných mestách povedie k zvýšeniu kapacity a tiež zdokonaleniu postupov spojených s logistickým a multimodálnym rozvojom v prístavoch. Bude to významný krok k funkčnej špecializácii malých a stredne veľkých prístavov v dopravnom logistickom reťazci a definovaním úloh a funkcií malých a stredne veľkých miest sa zaplní medzera vo veľkých multimodálnych centrách.

Projekt je rozdelený do piatich tematických skupín:

1. Logistická infraštruktúra v prístavoch a modely prevádzkovania prístavov

V súčasnosti viacero európskych prístavných miest na juhovýchode Európy stále menej a menej zodpovedá požiadavkám na optimálnu medzinárodnú lodnú dopravu. Najmä kvôli zastaranému prístavnému vybaveniu, chýbajúcej infraštruktúre, zaostalej logistickej sieti a neefektívnemu používaniu zastaraných prístavných zariadení. Tento stav nie je konkurencieschopný. Projekt DaHar však prichádza s riešením. Stratégia prvej tematickej skupiny sa sústredí na rozvoj prístavnej infraštruktúry a modely prevádzkovania prístavov. Výsledkom môže byť rozvoj týchto prístavných miest na európskej úrovni. V rámci projektu DaHar sa budú rozvíjať nielen prístavy ale celá ekonomika a kvalita života sa dostane na vyššiu úroveň.

Dôležití partneri v rámci skupiny: Municipality of Dunaújváros, Ennshafen OÖ GmbH, Municipality of Vidin, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production , City of Vukovar

2. Zdokonalenie prepojenia do vnútrozemia: dopravné spojenie s cestnou a železničnou dopravou

Hoci je vnútrozemská vodná doprava reálnou alternatívou pre cestnú a železničnú dopravu, neznamená to, že bude dominovať medzi inými spôsobmi dopravy.  Práve naopak, vhodne dopĺňa ostatné spôsoby, čím môže odštartovať spoluprácu aj so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej lodnej dopravy, čo je určite žiaduce.  Projekt vytvára stratégiu, ktorej implementácia povedie k vytvoreniu modernej, medzinárodnej vnútrozemskej lodnej dopravnej sieti a tak posilnenie jej spojenia s cestnou a železničnou dopravou je zásadné.

Dôležití partneri v rámci skupiny: National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Municipality of Galati, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production , Public Ports Plc., Municipality of Silistra, Municipality of Giurgiu

3. Integrácia prístavov v stredne veľkých mestách do rozvoja kontajnerových a Ro-Ro služieb na Dunaji.

Tretia tematická skupina je spojená s integráciou malých a stredne veľkých prístavov do rozvoja kontajnerových a RoRo služieb na Dunaji. Okrem zlepšení v prístavných mestách projekt integruje mestá do rozvoja Roll on/Roll off služieb.

Dôležití partneri v rámci skupiny: Maritime Danube Ports Administration, Ennshafen OÖ GmbH, Municipality of Vidin, via Donau, City of Vukovar

4. RIS súvisiace s manažmentom prepravy tovaru

Riečne informačné služby (RIS) sú moderné systémy pre riadenie prevádzky uľahčujúce elektronickú výmenu údajov medzi riekou a pobrežím a to dokonca v predstihu alebo v reálnom čase. Rámcová smernica EÚ po stanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie cezhraničnej kompatibility národných systémov. S pomocou projektu DaHar môže v budúcnosti každý partner využívať túto technológiu v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy.

Dôležití partneri v rámci skupiny: Municipality of Dunaújváros, National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Port of Novi Sad, via Donau

5. Splavnosť a environmentálna ochrana

Aktivity v rámci projektu DaHar sú v súlade s ekologickými cieľmi EÚ. S týmto vedomím je cieľom usilovať sa o zlepšenie vnútrozemskej vodnej dopravy, a projekt Dahar významne prispieva k jednej z prioritných úloh, a to udržateľnej doprave, ktorá je súčasťou stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj. Záväzok partnerstva projektu DaHar prispievať k udržateľnosti životného prostredia sa odráža v štruktúre projektu: je tematický časť týkajúca sa plavby a ekologických  aspektov logistického rozvoja prístavov.

Dôležití partneri v rámci skupiny: Municipality of Dunaújváros, Public Ports Plc., Municipality of Silistra