Partnerstvo

Projektu sa zúčastňuje 23 partnerov zo 6 európskych (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko) a 2 neeurópskych (Chorvátsko, Srbsko) krajín.

Hlavné zásady pre vytváranie partnerstva, zahŕňajú nasledovné: zastúpenie väčšiny krajín JVE, zameranie sa na malé a stredne veľké mestá s prístavmi medzinárodného významu, začlenenie hlavných orgánov s rozhodovacou právomocou do vedenia  rozvoja prístavov, vytvárnie sietí pre zabezpečenie prenosnosti, začlenenie regionálnych a národných orgánov, alebo aspoň ich informovanosť v projekte odráža tripartitný prístup (združujúci podniky, výskumné organizácie a vládu), zabezpečenie vertikálneho (regionálne a národné orgány) a horizontálneho (rôzne typy zájumových skupín) prepojenia. Partnerstvo odráža vyvážený mix kompetencií potrebných na vykonanie projektových aktivít. Spoločným znakom partnerských miest je ich záujem o funkčnú  špecializáciu v dopravnom a logistickom reťazci.

Hlavný partner:

Projektoví partneri:

Strategickí partneri:

Pod dohľadom partnerov: