За проекта

Партньорската мрежа в проекта DaHar се представя от малки и средни дунавски градове с пристанища, както и такива с международно значение. Икономическото развитие и участието в икономическата дейност на тези градове могат да бъдат засилени чрез оптимално усвояване на пристанищното развитие в рамките на увеличен речен карго транспорт вкл. и в международен контекст. За да се осъществи това, партньорите в DaHar желаят да оползотворят логистичното и мултимодално развитие на техните пристанища и пристанищни райони, развивайки ги по съгласуван и хармоничен начин. По този начин, малките и средни градове и пристанища по поречието на Дунав ще установят своята позиция в развитието на речния карго транспорт, което ще резултира в специализиране и диверсифициране на техните логистични и мултимодални функции в логистичната мрежа на Дунавските градове и пристанища.

Основните дейности включват:

  • -подробен анализ на развитието на мулти-модалния карго транспорт;
  • -интензивен обмен на опит между партньорите във формулирането на потенциала за развитие на съответните пристанища;
  • -синтезиране и предаване на акумулираните знания с други заинтересовани участници;
  • -предначертаване на интегрирана стратегия за функционална специализация на пристанищата в логистичната верига;
  • -развитие на конкретен план за действие на индивидуалните пристанища, базиращ се на общата стратегия.

Конструкцията на стратегията ще бъде подпомогната от (про) - активен консенсус при изграждането, за да се осигури вземането под внимание на нуждите на заинтересованите страни при предоставянето на резултатите от проекта.

DaHar ще има за резултат градски пристанища с подобрен капацитет и подобрени политики по отношение на логистичното и мултимодално развитие на пристанищата. Той ще даде значителен принос към функционалната специализация на пристанищата от малките и средни градове в транспортната логистична верига, по този начин намалявайки разликата между техните функции и роля, и тези на големите мулти-модални центрове.

Определени от проекта пет тематични групи:

1. Логистична инфрастуктура на пристанищата и модели за работа на пристанищата

В днешно време няколко пристанищни градове от Югоизточна Европа изпитват все по-големи трудности да посрещат изискванията, наложени от международния воден транспорт, като причините за това са остарели пристанищни съоръжения, липсваща инфраструктура, недобре развита логистична мрежа и неефективно и непълно използване на остарялото пристанищно оборудване. Тези условия водят до намаляване на конкурентноспособността. Проектът DaHar има решението. Стратегията на първата тематична група е концентрирана в развитието на логистичната инфрастуктура и модела за развитието на пристанищата. Като резултат, пристанищните градове биха могли да се издигнат до ново, европейско ниво. С помощта на проекта DaHar, не само пристанищното развитие, а и икономиката и качеството на живот ще получат подобрение.

Важни членове на групата: Municipality of Dunaújváros, Ennshafen OÖ GmbH, Municipality of Vidin, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production , City of Vukovar

2. Усилване на връзките в хинтерланда, свързани с транспортни коридори между вътрешните водни пътища и авто и ЖП мрежата.

Въпреки че речният транспорт е реална алтернатива на авто и ЖП транспорта, това все още не означава че той би могъл да се конкурира с другите видове транспорт. Напротив, речният транспорт ще допълни другите видове, като по този начин стартира кооперативно сътрудничество. Проектът създава стратегия и нейното осъществяване ще има за резултат модерна, международна речна транспортна мрежа, така че засилването на връзките с авто и ЖП транспорта е от съществено значение.

Важни партньори на групата: National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, Municipality of Galati, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production , Public Ports Plc., Municipality of Silistra, Municipality of Giurgiu.
 

3. Интегриране на пристанищата от малките и средните градове в развитието на Дунавските контейнерни и РоРо връзки.

Третата тематична група е свързана с интеграцията на пристанищата от малките и средни градове в развитието на Дунавските контейнерни и РоРо връзки. Освен подобряване на пристанищните градове проектът интегрира градовете в развитието на услугите свързани с Ро-Ро транспорта.

Важни партньори на групата: Maritime Danube Ports Administration, Ennshafen OÖ GmbH, Municipality of Vidin, via Donau, City of Vukovar

4.  Речни информационни услуги, свързани с мениджмънта на карго транспорта

Речните информационни услуги (РИУ) са модерни системи за управление на движението, увеличавайки бързия обмен на електронни данни между реката и брега с изпреварващ или в реално време обмен на информация. Рамкова директива на ЕС предоставя минималните изисквания с цел осъществяване на съвместимост между отделните национални системи. С помощта на проекта DaHar всеки партньор в бъдеще ще може да използва най-съвременна технология в областта на речния транспорт.

Важни партньори на групата: Municipality of Dunaújváros, National Company Administration of Danube River Ports J.S.Co. Giurgiu, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Port of Novi Sad, via Donau

5. Плавателност и защита на околната среда.

Дейностите по DaHar са кохерентни с целите на ЕС в областта на опазването на околната среда. По силата на своята цел, да работи за подобряване на транспорта по вътрешните водни пътища, проектът DaHar има значителен принос за едно от ключовите приоритетни предизвикателства, а именно устойчив транспорт, съгласно Стратегия за устойчиво развитие на ЕС. Ангажимента на партньорите в DaHar за устойчивост на околната среда се отразява в структурата на тематичната работа: има тематични направления, свързани с корабоплаването и екологичните аспекти на логистичното развитие на пристанищата.

Важни партньори на групата: Municipality of Dunaújváros, Public Ports Plc., Municipality of Silistra