Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

Програмата за  Югоизточна Европа е уникален инструмент, който в рамките на териториалното сътрудничество " Регионална политика ", има за цел подобряване на интеграцията и конкурентоспособността в една област, която е толкова сложна, колкото и разнообразна.

Програмата подкрепя проекти, разработени в рамките на четири приоритетни оси: иновации, околна среда, достъпност и устойчив растеж, райони - в съответствие с приоритетите от Лисабон и Гьотеборг, а също така допринася за процеса на интеграция на страни които не са членки на ЕС.

Както заяви Данута Хюбнер, европейски комисар по регионалната политика, "програмата за Югоизточна Европа е от особена важност за Европа" (...) Има предизвикателства в тази част на Европа, които не съществуват никъде другаде на нашия континент и това прави всичко още по-важно, че можете да работите ефективно заедно в тази транснационална програма."

Съвместно за нашето общо бъдеще е мотото, избрано от 16-те страни-участнички в програмата, за започване на работа в новия програмен период 2007-2013.
На 20 декември 2007 г. Европейската комисия одобри транснационалната програма за сътрудничество "Югоизточна Европа" за периода 2007-2013 г. Програмата  "Югоизточна Европа" е транснационална програма, която събира най-голям брой участващите страни: 16 общо. Тъй като 8 от тях са държави-членки на ЕС, 6 са страни кандидатки и потенциални кандидатки и 2 са страни, участващи в Европейската политика за съседство, това е изключително сложна програма, която представя предизвикателства, като например осигуряването на добри механизми за договорни партньори, които получават финансиране от различни инструменти : ЕФРР (Европейския фонд за регионално развитие), ИПП (Инструмент за предприсъединителна помощ) и потенциално ЕИСП (Европейски инструмент за съседство и партньорство).

Както Данута Хюбнер, еврокомисар по регионалната политика, отбеляза при откриването на програмата: "Югоизточна Европа предоставя политическо измерение към транснационалното сътрудничество, което е уникално в Европа с всички кандидатки и потенциалните страни-кандидатки за членство. Европейския съюз със всички членове  и потенциални членове в региона има силно морално задължение да предприеме сътрудничество напред, за да изгради връзки между органи и организации, както и за създаване на проекти и резултати, които ще донесат реални ползи за всички хора в региона. По този начин, програмата за Югоизточна Европа се превръща в мост към Европейския съюз, връзка към Кохезионната политика на ЕС и инструмент за разпространение на добри практики на страните-кандидатки ".

http://www.southeast-europe.net

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm