News

Стартира автономна станция за мониторинг на водите на река Дунав - разширение на RIS

Община Силистра пусна в действие автономна станция за мониторинг на водите на река Дунав, като част от дейностите по "Осигуряване на връзки и тестване на речните информационни транспортни и логистични услуги (RIS TLS)" по проект DaHar. Устройството ще разшири възможностите на вече изградения RIS Pilot, както и ще осигури информация за качеството и показателите на водата в река Дунав. Самата станция е инсталирана на пристанище Ист Пойнт-Силистра.

Основна функция на станцията е да:

§  Събира информацията за състоянието на водата на мястото, на което е инсталирана;

§  Дава възможност за проследяване на химичните и физични свойства на водата при самата станция;

§  Данните от автоматичната станция постъпват в единната информационна система за събиране, обработка и предаване на данни в реално време.

Действието на станцията може да бъде проследено на линк http://emoncms.org/rissilistra, интегриран в сайта на РИС- Силистра www.ris-silistra.org.

03/12/2014 - 22:02

Партньорите подписаха Общата Декларация: Община Силистра завършва успешно проекта

Община Силистра завършва успешно проект DaHar.

На 20 февруари 2014 г. в гр. Дунайварош се проведе последната среща на участниците партньори в проект DaHar– Развитие на вътрешните речни пристанища по река Дунав. На срещата на тематичните групи по проекта бяха обсъдени последните извършени дейности, както и бяха определени някои идеи за евентуалното продължение на проекта през следващия програмен период. Като такива може да се откроят дейности по образование и обучение в сферата на речния транспорт, обвързване на бизнеса към проблематиката на корабоплаването, възможности за развитие на градовете като логистични центрове (hubs). Като заключителна проява в Дунайварош се открои подписването на Обща декларация от партньорите /Joint Convention/, където се заявява и желание за развитие на пристанищата в рамките на Дунавската Програма през периода 2014-2020 г.

02/28/2014 - 17:12

Среща в Силистра

На 12.02. се проведе среща на заинтересованите страни по проект DaHar (Развитие на вътрешните пристанища по река Дунав) с тема „Представяне на политическите препоръки и осигуряване на подкрепа”. Присъстваха представители на Морска Администрация, Дунавския клуб, местни медии и граждани. Представени бяха извършените дейности по проекта досега, като конкретно това са задълбочения анализ на мултимодалния потенциал на пристанището, изработване на интегрирана стратегия за хармонизирано развитие на всичките девет партньорски пристанища в рамките на Дунавската логистична верига, изработения местен план за действие, както и политическите препоръки. Особено внимание беше отделено на политическите препоръки, които са представени също така и в Брюксел – те представляват в синтезиран и конкретен вид нуждите на пристанищата за тяхното развитие, предвид възможностите за финансиране през следващия програмен период. В допълнение, беше представена и системата за речни информационни услуги, изградена в рамките на проекта, която е достъпна на адрес www.ris-silisttra.org. Кметът на Община Силистра, също гост на срещата, подкрепи идеята за бъдещо развитие на пристанището, а в тази връзка и на града. Той обърна внимание и на съществуващия потенциал за развитие на туризма в Силистра, като свързан отрасъл и с пътническото корабоплаване по Дунав.

02/13/2014 - 13:04

Заключителна среща по проект DaHar

Уважаеми дами и господа,

 От името на партньорите по проект DaHar и от името на водещия партньор – община Дунайварош бих искал да ви поканя да вземете участие в заключителната среща по проекта.

Пълен текст
02/07/2014 - 19:57

Конференция в Нови Сад

На 6 февруари 2014 г. в Нови Сад, Сърбия ще се проведе конференция по проект DaHar

Пълен текст
02/07/2014 - 19:51

Трети национален форум на заинтересованите страни по темата на проект DaHar

     На 23 октомври 2013 г,  в София,  изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” к.д.п. Георги Цветков откри Третия национален форум по темата на проект DaHar.

     ИА „Морска администрация” създаде широк форум в национален мащаб (DaHar Stakeholders Forum - DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта, които вече проведоха два национални форума – първия през м. ноември.2012 г. в София, втория – през м. април т.г. в Лом.

Пълен текст
11/18/2013 - 21:19

УНГАРСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕКА ДУНАВ

   В шест дунавски страни са проведени практически тестове,  за да се повиши  безопасността , свързана с  изхвърлянето на опасни отпадъци от корабите, плаващи по река Дунав , до  европейско ниво.

 

Пълен текст
11/15/2013 - 20:19

Семинар – пресконференция за постигнатите от проект DaHar резултати

Средносрочното изпълнение на проект DaHar – „ Развитие на пристанищата по река Дунав”, проект  по  Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013” , в който ИА „Морска администрация” е партньор, събра на 27 май 2013 г. в София представители на средствата за масово осведомяване.

Пълен текст
05/29/2013 - 09:51

Втори форум на заинтересованите страни , Дунайварош, 8 май 2013 г.

Водещият партньор по проект DaHar, община Дунайварош, би искал да ви покани на Втория форум на заинтересованите страни по проект DaHar.

Пълен текст
04/24/2013 - 10:47

4-та сесия на работните групи за вътрешни водни пътища

Бихме искали да ви поканим на 4-тата сесия на работните групи за вътрешни водни пътища, където ще присъстват и партньорите, работещи по проект DaHar.

Пълен текст
03/21/2013 - 12:57